ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3913 (ΦΕΚ 18Α/2011)
Άρθρο 28
Ίδρυση Εποπτικής Αρχής Τελών Αερολιμένων

1

Ιδρύεται Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων (Αρχή) που υπάγεται στον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ίδρυση της Αρχής προβλέπεται στο άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 70/11), με την οποία καθιερώνονται κοινές αρχές για τον υπολογισμό και την επιβολή τελών αερολιμένων στους αερολιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της μέσα στην Ελληνική Επικράτεια. Η Αρχή ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται κατά τρόπο λειτουργικά ανεξάρτητο, αμερόληπτο και διαφανή σύμφωνα με την ανωτέρω Οδηγία, τις διατάξεις του άρθρου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του.

2

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία και η στελέχωση της Αρχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.


Διαχείριση-Σχεδιασμός και συγγραφή της Ιστοσελίδας : Γιώργος Χατζηπανάγος
Τελευταία Ενημέρωση :