Αεροπορικά
Mε βάση την απόσταση των αεροδρομίων η αποζημίωση από καθυστερήσεις/ματαιώσεις σε transit επιβάτες
Σεπτέμβριος 7, 2017


[1] Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 1991, L 46, σ. 1).

Designed By Feel Digital LTD Metaforespress All Rights Reserved

από την Ιστοσελίδα "http://www.metaforespress.gr/" της Πέμπτη, 7 Σεπτέμβρίου 2017