ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
AVIATION SECURITY
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η ασφάλεια των Ευρωπαϊκών Αερολιμένων και γενικότερα η εναέρια ασφάλεια βασίζεται σε κοινούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (European Parliament) (για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας)

Στην Κοινότητα εφαρμόζεται ο κανονισμός 2320/2002 (R2320/2002) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που προβλέπει κοινούς κανόνες στον τομέα της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας, αντικαταστάθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 300/2008 που είναι σε πλήρη ισχύ από τις 29 Απριλίου 2010 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι η υπεύθυνη αρχή για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και διατήρηση του Εθνικού Πρόγραμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΑΠΑ) και έχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των απαραίτητων ενεργειών, για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, φορέων. 

Σκοπός του Εθνικού Πρόγραμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΑΠΑ) είναι  ο καθορισμός, προτύπων ασφαλείας, διαδικασιών και πρακτικών για την  πρόληψη και αντιμετώπιση εκνόμων ενεργειών εναντίον της πολιτικής αεροπορίας, που διαπράττονται τόσο στο έδαφος όσο και εν πτήσει.

Τα παραπάνω υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της ΥΠΑ. 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω της «Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες» προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκνόμων ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα και των ελληνικών αεροπορικών συμφερόντων στην αλλοδαπή, εκπροσωπεί την Ελλάδα στις διάφορες συσκέψεις ασφαλείας αερομεταφορών στο εξωτερικό, συνεργάζεται με τους αλλοδαπούς φορείς ασφαλείας, κρατικούς και μη και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την από κοινού πρόληψη και αντιμετώπιση εκνόμων ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. 

Οι Ηλεκτρονικοί της «Διεύθυνση Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες» της Υ.Π.Α (Δ15-Ε) έχουν αρμοδιότητες την εκπόνηση τεχνικών απαιτήσεων, την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της ποιοτικής λειτουργίας εξοπλισμού Ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας στους  πολιτικούς αερολιμένες και λοιπές αεροπορικές εγκαταστάσεις. 

Επίσης :
 

έχουν την ευθύνη των ποιοτικών τεχνικών ελέγχων όλων των ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων ασφαλείας σε όλους τους Ελληνικούς Κρατικούς ή Ιδιωτικούς αερολιμένες.

συμμετέχουν στην οργάνωση και τον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες στην εφαρμογή των σχετικών με την ασφάλεια  της πολιτικής αεροπορίας απαιτήσεων της Ε.Ε. του ICAO και λοιπών Διεθνών Οργανισμών .

Εκπροσωπούν την Ελλάδα, στις διάφορες συσκέψεις της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών (π.χ ECAC-TTF) για θέματα ασφαλείας αερομεταφορών (π.χ ECAC-TTF).

συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών και τον καθορισμό γενικών απαιτήσεων, σχετικών με τα μέτρα ασφαλείας των εμπλεκόμενων φορέων στον  οργάνωση και τον καθορισμό των απαιτήσεων εκπαίδευσης του προσωπικού της ΥΠΑ, του προσωπικού εδάφους των αεροπορικών εταιρειών, του ιπταμένου προσωπικού, του προσωπικού των ιδιωτικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας σε πολιτικά αεροδρόμια καθώς και του προσωπικού ασφαλείας των λοιπών φορέων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αερομεταφορών.

συνεργάζονται και ανταλλάσσουν απόψεις με αντίστοιχες υπηρεσίες και φορείς ξένων κρατών και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα εκπαίδευσης, οργάνωσης και εισαγωγής τεχνογνωσίας, όπου απαιτείται.

καταγράφουν τις ανάγκες και εισηγούνται για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας.

Μεριμνούν για τις ανάγκες των μονάδων της ΥΠΑ σε ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα ασφάλειας και την  προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας στους αερολιμένες και  αεροπορικές εγκαταστάσεις ευθύνης της ΥΠΑ.

Μεριμνούν για το σχεδιασμό, κατασκευή, επέκταση ή αναδιαρρύθμιση των χώρων των αερολιμένων και εγκαταστάσεων ευθύνης της λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας.

Μεριμνούν για τη δημιουργία μονάδων ασφαλείας στους αερολιμένες και αεροπορικές εγκαταστάσεις ευθύνης της, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών και ειδικών μονάδων της, την επαρκή στελέχωσή τους και την απρόσκοπτη λειτουργία τους για την διατήρηση ικανοποιητικού  επιπέδου ασφάλειας .

Μεριμνούν για τη διασφάλιση των αερολιμένων και αεροπορικών εγκαταστάσεων με την επαρκή στελέχωση και εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού που θα ασκεί τις προβλεπόμενες  διαδικασίες ασφαλείας


   
English
Διαχείριση-Σχεδιασμός και συγγραφή της Ιστοσελίδας : Γιώργος Χατζηπανάγος
Τελευταία Ενημέρωση :